en-USsv-SEda-DKnb-NO
You are here:   news
  |  Login

View_Blog

Minimize
Author: Created: 2010-03-23 10:39:05Z RssIcon
Nyhetsblogg för NFKL
By webadmin on 2013-11-27 22:03:44Z

Møtet ble ledet av Mangus Røger og avholdt på Katarinahjemmet i Oslo fra fredag 8.
til søndag 10.november 2013, med 15-17 deltagere.

Läs referat här

By webadmin on 2012-12-08 07:35:39Z
Jesuitpater Erwin Bischofberger avled den 5 december. Han föddes 1936 i Schweiz och vigdes till katolsk präst 1961 samt inträdde i Jesuitorden 1968.

Erwin Bischofberger var professor medicinsk etik vid Karolinska institutet i Stockholm och ingick under en period av 15 år i Statens medicinsk-etiska råd (Sverige). Under många år var han en återkommande och uppskattad skribent i den katolska kulturtidskriften Signum och undervisade i etik också vid Newmaninstitutet i Uppsala. Han skrev också flera böcker, däribland Människovärdet vid livets gränser (1992), Mäster Eckharts andliga undervisning (1994), Kroppens etik (2002) och Katolska kyrkan i fickformat (2007) och var medförfattare i andra.

I Stockholm och Uppsala var han mycket aktiv med själavård och undervisning och även engagerad i Katolsk bokhandels ledning. Inte minst hans sociala kompetens, utstrålning av värme och pedagogiska förmåga gjorde...
By webadmin on 2012-12-06 10:30:37Z
FEAMC/AMCI-konferansen i Roma 15-18 november 2012

Leger fra Nordisk forening for katolske leger NFKL og Norges kristelige legeforening deltok i konferansen som var arrangert av den europeiske føderasjon av katolske legeforeninger FEAMC, i samarbeid den italienske AMCI. Konferansens tittel var ”Bioethics in Christian Europe”. Det var et flott program med temaer som: ”Christian roots and conception of bioethics in Europe”, ”The dignity of human life - prospects in the light of faith and science”, ”Biotechnology and bioethics as fruits of Christian Europe”, ”The challenge to life born on the limits of survival”, ”Prenatal euthanasia”, ”End of life legislations in Europe”. Det var rundebordkonferanse om ”Conscientious objection” – samvittighetsfrihet, hvor nestleder i NFKL Gunnar Grøstad Johnson hadde innlegg. Johnson er allmennlege i Vinje, Norge. Han redegjorde for situasjonen i de forskjellige Nordiske land. Samvittighetsfriheten er under press. Kongressdeltakerne deltok en av dagene i messe i Peterskirken...
By webadmin on 2012-05-24 06:46:32Z
Nordisk forening for katolske leger – NFKL – hadde årsmøte i Johannesgården i Göteborg 17-18 mars 2012.  Sara Degerman-Carlsson, ansvarlig overlege for Specialiserad hjärnskaderehab, SÄS, Borås hadde foredrag ”Att värna den kristna människosynen i praktisk arbete med svårt skadade patienter.” SÄS  Borås er svært velansett i Sverige. Hennes foredrag understreket et menneskesyn preget av respekt for svakhet i motsetning til den nihilistiske innstillingen som hersket i Tyskland på 1930-tallet. På hjemmesiden under ”Documents” finnes Ann-Marie Boeck Gravgaards foredrag på møtet: ”Läkarens roll under Tredje Rikets eutanasiprogram.”

Reservasjonsretten for allmennleger i Norge I Norge ønsker helsemyndighetene å frata allmennlegene retten til å reservere seg mot å delta i deler av virksomheten som strider imot den enkeltes samvittighet, selv om det er enkelt å henvise slike pasienter til kolleger som ikke reserverer seg. NFKL har sendt uttalelse i saken til Helse- og omsorgsdepartementet. Norges kristelige legeforening...

Search

Minimize

Recent entries

Minimize
Jesuitpater Erwin Bischofberger död
NFKL-nytt desember 2012
NFKL-nytt mai 2012
Nya dokument på NFKL hemsida:

Recent comments

Minimize
There are no recent comments on this blog.

Blog_Tags

Minimize

New_Blog

Minimize

Blog_List

Minimize
There are no categories in this blog.

Blog_Categories

Minimize
  NFKL informerar Minimize

FEAMC/AMCI-kongressen i Roma 15-18 november 2012

- Wednesday, February 15, 2012

Allmennlege Gunnar Grøstad Johnson, Vinje, Norge,  bidrar for vår forening på FEAMC/AMCI-kongressen i Roma 15-18 november 2012 med innlegg om samvittighetsfrihet for leger. Jeg håper mange av våre medlemmer blir med til Roma hvor vi møtes uformelt under kongressen. Alle kjøper sin egen billett og ordner selv overnatting. Jeg anbefaler å bo hos Birgittasøstrene på Piazza Farnese, www.brigidine.org

Mer info kommer senere.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10043190

http://signum.se/sverige-europa-och-samvetsfriheten/

Hilsen Magnus Roeger

 


Vårmöte i Nordisk förening for katolska läkare 16-18 mars 2012

- Sunday, January 29, 2012

Mötet äger rum på Johannesgården, Trollbärsvägen 16, Västra Frölunda, Göteborg.
fredag 16. till söndag 18 mars 2012.

Preliminärt program

Fredag 16 mars

Ankomst ca 17-18
18:00   Kvällsmat.
19:30–21:00 Förberedelser av årsmötet.
 
Lördag 17. mars

08:15–09:00 Frukost
09:15–10:15  Årsmötesförhandlingar.
10:15–12:00 Styrelsen konstitueras.
12.00–13.00  Lunch
13:15–14:30 Att värna den kristna människosynen i praktisk arbete med svårt skadade patienter. Sara Degerman-Carlsson, ansvarit överläkare för specialiserad hjärnskaderehab, SÄS, Borås.
14:30–15.00 Den kristna läkaren och hans patient , diskussion.
15.00-15.30 kaffe
15.30-16.30 Tyska läkarna har senaste 10 åren analyserat nazismens eutanasiprogram och medicinska experiment på 30-talet. Hur kan man fårstå detta? A-M Gravgaard, palliativ medicinare o Glenn Haegerstam, med.dr., doc och författare
16.30-17.00 Diskussion kring etiska deklarationer, Madeleine Zöller, psykiater , A-M. Gravgaard
17:00–18:00 Mässa
18:00–19.00 Kvällsmat
20:00–22:00 samtal

 
Söndag 18 mars

08.30–9.30 Frukost
10:00-11.00  Mässa
Avresa

Kostnad för enkeltrum fredag kväll till söndag morgon incl måltider: ca 1100 kr

Anmälan till NFKLs sekr Bengt Säfsten, bengt_safsten@hotmail.com och till Johannesgården, diakon Daniel Pauchard, daniel.pauchard@katolskakyrkan.se

Välkommen.

Hälsningar

Magnus Røger, ordförande för Nordisk Förening för Katolska Läkare,  NFKL

 


NFKL-nytt december 2011

- Saturday, December 17, 2011

Resumé av föreningens möte 2-4 december i Oslo på Santa Katarinahjemmet

Nästa möte blir årsmöte 16-18 mars 2012 på Johannesgården i Göteborg

Lördag morgon inledde Franciscushjelpens organisationsledare Britta Hjertaas med att beskriva hur 36 anställda och 200 volontärer hjälper utsatta, drogmissbrukare, hemlösa och prostituerade, suicidhotande och andra för stöd och medicinsk hjälp med injektionsteknik, sårvård, sprututbyte, kläder, enkel mat mm. Man har stor nytta av en buss för gatutjänsten, ”sykepleie på hjul”. Man samarbetar med polis, sjukvård och socialtjänst etc. och ger även praktik för läkarstuderande och socionomer.
Besökstjänsten riktar sig till gamla och ensamma och svårt sjuka för stöd, samtal och närvaro. Omkring 200 personer/år får hjälpen.
Familjehjälparen är riktat till familjer där vuxna har svårt att klara sin förälderuppgift - som reservföräldrar.
Sorgtjänsten arrangerar öppna grupper för omkring 3-400 personer/år.
Plejetjänsten är ett palliativt hemsjukvårdsteam som har hand om ca 450 patienter/år i hemmet i samarbete med sjukvårdspersonal och frivilliga. Man ger kurser och utbildning på högskolor och sjukhus. Man ordnar praktik för medicinska studenter, diakonelever och sjuksköterskestuderande och utvecklas internt.

Franciskushjelpen startades 1956 av 100 katoliker som gav akuthjälp i hemmen och utvecklade besökstjänsten i första hand. Finansiering sker via Oslo kommun, Helsedirektoratet och olika legater.Professor i geriatrik Torgeir Bruun Wyller beskrev därefter under rubriken ”Livets okränkbarhet till dets naturliga slut” vilka kunskaper och hållningar som behövs för att ta hand om de gamla och sjuka optimalt. Befolkningsutvecklingen präglas av att ”de stora årgångarna” födda efter andra världskrigen börjar bli gamla och får allt mera symtom. Frailty tolkat som sårbarhet eller klinisk utsatthet visar sig vara avgörande: viktminskning, uttröttbarhet, låg fysisk aktivitet, långsam gång, reducerat greppstyrka är mätbara parametrar, och har man flera av dessa är man mera utsatt vid sjukdom, som yttrar sig atypiskt i denna grupp gamla. De robusta får vanliga symptom, men den svaga/utsatta får kanske endast falltendens, virrighet (kognitivt svikt), rubbad vätskebalans eller inkontinens som uttryck för lungemboli eller hjärtinfarkt.. Dessa patienter behöver sjukhusvård för optimal diagnostik och behandling, så att man kan få behandlat de reversibla tillstånden.
Tyvärr har sjukvårdsadministrationen, d v s politikerna, mest intresse för att få så korta inläggningar som möjligt och anser att dessa svaga gamla inte skall till sjukhus alls! Men om de är kvar i hemmet eller på vårdboenden kan man inte genomföra en optimal diagnostik och snabbt insatt behandling, och man riskerar att överse reversibla tillstånd. T ex har dessa patienter agiterad delirium eller delirium präglat av inaktivitet i 40-50 % vid höftfraktur och något mera sällsynt vid andra internmedicinska tillstånd och obehandlat leder det till döden.
En inventering visade att det var få mindre än 20 patienter/år som hade kunnat behandlas i hemmet eller på sjukhem av dessa multisjuka äldre! Ref.: J Am Geriatric Soc 2002. Saltved et al.

 

Efter lunch beskrev fastlege i Vinje Gunnar Gröstad Johnsson att han innan anställning i kommunen hade informerat om att han ville åberopa sin reservationsrätt och inte önskade ha hand om patienter som uttryckte önskemål om abort eller preventivmedel, men hur olika instanser hade försökt tvinga honom till att finna ett sätt där han kunde ta hand om även dessa patienter - troligen genom att hänvisa dem till kollega som tog över arbetet. Etikrådet i Norges Lekarförening har givit honom stöd för hans synpunkter men Norges Lekarforening önskar inte att stödja. Foreningen för kristna lekare i Norge stödjer däremot honom. Han har själv den ståndpunkten att han kan bli tvungen att säga upp sig från sin tjänst då han är ensam läkare på orten. Vi ber Gunnar Johnsson om att återkomma på nästa NFKL möte 16-18 mars 2012 och berätta om hur hans problem har kunnat lösa sig.

 

Därefter informerade Morten Magelssen, internmedicinare och medlem av Etikrådet i Norges Kristliga Lekarforening, om att läkare har reservationsrätt eller reservationsmöjlighet i Norge. Europarådet stipulerade 2010 att ingen läkare/annan person kan vara tvungen att utföra eller hänvisa till abort eller andra handlingar som t.ex eutanasi, om en sådan handling strider mot hans samvete. Stortinget har beslutat att läkare skall kunna fritas från att utföra eller assistera vid abort men inget om att skriva remiss. Magelssen argumenterade för att läkares moraliska integritet ska skyddas, utifrån deras samvete. Det framhölls precis som WMA i Tokyo hävdat att patientens bästa skall tillgodoses. Tokyodeklarationen, handlar också om läkares medverkan vid tortyr (se §4 The doctors fundamental role is to alleviate the distress of his or her fellow men, and no motive whether personal, collective or political shall prevail against this higher purpose). Man kan fråga sig om WMA anser att hänsyn till läkarens integritet skulle väga tyngre än patientens. Kanske vore det mera klart när det rör sig om en läkare som skall utföra ett abortingrepp och inte enbart skriva en remiss till gynekolog. När remisskrivande läkaren inte själv skall utföra aborten kanske denna kan göra något positivt för patienten genom att be henne beskriva sin situation och om patienten då fasthåller sin önskan om remiss till kvinnoklinik så kan han skriva remissen - som jag ser det.
 

Juristen från Justitia och Pax i Norge Håkon Bleken beskrev de juridiska problem som surrogatmöderskap innebär, särskilt om det även föreligger ägg- och spermadonation. Surrogatförfarandet är olagligt i Norge, barnet blir rättslöst och även utan nationalitet. Adoption kan först ordnas vid 18 års ålder. Det innebär stora potentiella problem om surrogatmodern får spontan abort, blir sjuk eller skadat eller inte önskar att genomföra hela graviditeten. Juridiskt ses en graviditet som ett tjänstekontrakt - inte som att man köper barnet av modern. Surrogatmodern är för dåligt försäkrad vid sjukdom och skador.

 

Teologen Helene Lund gav en beskrivning av förhållandena för ofödda utifrån Deklaration om mänskliga rättigheter från 1948. Här har senare granskare tolkat det så att rättigheterna även är avsedda att omfatta de ofödda. I Sovjet avkriminaliserade man 1948 abort. I Barndeklarationen 1959 framgick det att ofödda barnen skall omfattas av de mänskliga rättigheterna, vid genomgång t ex av British Medical Asssociation 1945 Code of Medical
Ethics finner man krav på att mänskligt liv från konceptionen skall skyddas. Abortfrågan blev aktuell 1960-70 då kvinnorna önskade att få bestämma över sin egen kropp. Abort är i Norge legal fram till vecka 12 men senare kan abort endast företas om moderns hälsa är alvarligt hotat.

 

Provrörsbefruktning, IVF, när kvinnans ovarier stimuleras kan ge upphov till flera befruktade ägg än vad man skall använda. Industrin har varit intresserad av att använda dessa ägg till forskning för att få fram stamceller. I Tyskland får man endast skörda två ägg och implantera ett ägg, så att man undviker att få kvar befruktade ägg. I Norge är det lag på att man kan förvara befruktade ”överblivna ägg” i 5 år, och sedan skall de destrueras. Det är en hållning som ger uppfattning att embryon är objekt - i Bioteknologilagen är hänsynen till samhället större.
Katolska kyrkan ser det befruktade niderade ägget som en liten människa och det har fullt skyddsvärde. I den grekiska klassiska medicinen såg man det som ett barn vid 16 veckor när barnet i moderns mage börjar sparka. När själen anses finnas till uppfattas olika av Gregorius av Nyssa och av Thomas av Aquino.
Således finner man att Abortlagen och Bioetiklagen inte överensstämmer med Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Turnusläkaren Helene Fongen beskrev sitt förhållande till Gud på ett inkännande sätt.

Magnus Roeger föreslog att medlemmarna i NFKL deltar i Nordiska Vallfarten till Lourdes september 2012.

Avslutningsvis diskuterade Stein Nordahl argument för att fortsätta NFKL.

21 personer deltog. Nästa möte blir på Johannesgården i Göteborg 16-18 mars 2012 som årsmöte med tema, vilket vi återkommer till.


Lund den 6 december 2011
Anne-Marie Boeck Gravgaard, styrelseledamot

 


Referat av delar av vårmötet 18-19 mars 2011

- Wednesday, May 18, 2011

AKTUELL DEBATT OCH ANALYS
I Sverige har under vintern 2010/2011 en diskussion pågått om fertilitetsturism särskilt inriktad på äggdonation och surrogatmödraskap. Liknande fenomen har observerats när det gäller de desperata personer som via kontakter i utlandet köpt och fått organ intransplanterade utomlands, återvänt till Sverige och krävt livslång eftervård här. Situationen är mycket bekymmersam men också förlängningen av ohämmad individualism och utilitarism. Dock utnyttjas i alla tre fallen människor i underläge, och för den enskilde medför det också avsevärda risker. Vad som inte omtalats i media är till exempel de juridiska svårigheter som uppstått i vissa fall när surrogatmödrar ångrat sig och via domstol fått rätten till det barn de burit fram, eller hur enskilda personer som fått någon annans organ också infekteras med hepatit C eller hiv.
---
Att läsa mer:
http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=4125
 
MODERNA FRANSKA FILOSOFER
Tomas Orylski sj, introducerade åhörarna till modernt tänkande med särskilt fokus på 1900-talet och Frankrike. Han utgick från förhållanden före Andra Vatikankonciliet, under konciliet och efter. Filosofer som Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Yves Congar, Joseph Moignt och Michel de Certteau presenterades. Särskilt kyrkans roll i det offentliga rummet med tendenser till folklorisering och västmänniskans förlorade positionering till Gud berördes, individualismens utveckling till ateism - som uppstod just i den kristna världen. Orylski har doktorerat i ämnet, är lärare på Newmaninstitutet i Uppsala och ungdomspräst i Göteborg.
---
Att läsa mer: Moderna franska teologer, Artos förlag 2009 ISBN 978-91-7580-430-9
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=26792
 
DOLDA FLYKTINGARS VÅRDBEHOV
 
Vilka hjälpbehov finns? Vilken hjälp får flyktingarna och vad får de? Hur ser juridiken ut? Vet sjukvårdsinrättningar om att flyktingar har rätt att få vård och behandling enligt de mänskliga rättigheterna som Sverige har anslutit sig till? Vilka organisationer hjälper?
 
1 George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige
Caritas arbetar sedan 25 år. ”Papperlösa” är den grupp av människor som inte har asyl eller temporärt upphållstillstånd och som inte vågat återvända till hemlandet, inte har ID- eller andra likvärdiga handlingar. De kan ha lockats till Sverige under förespegling om ett bra arbete som sedan inte finns, eller de kan vara utsatt för så kallad traficking, blir våldtagna och hållas inlåsta och tvingas till prostitution. Barn som föds av ”papperslösa” får inte personnummer och är statslösa.
 
En kvinna som fått avslag på asylansökan sökte på vårdcentral för smärtor, men fick endast en undersökning då man kategoriserade hennes fall som ”icke-akut” - vårdcentralen var instruerat att endast akutfall fick beredas vård. Därför remitterades hon inte vidare för undersökningar. Ofta debiteras 2 000 SEK för denna första undersökning och dem kunde kvinnan inte betala. Ett år senare sökte hon Röda Korset och fick rådet att söka till sjukhus, där hon blev utredd, då Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har order om att inte avvisa någon människa fast vederbörande inte kan betala för sig. På sjukhuset fann man att hon hade en obotlig cancersjukdom och hon dog efter 6 månader. I Västra Götaland har man tagit konsekvensen av att det att få vård är en mänsklig rättighet enligt FN. På många andra håll i Sverige är den instruktionen inte given till vårdinrättningarna! När det inventerades hur många utredningar och sjukhusbehandlingar som tillkom i Region Skåne efter att man hade öppnat upp för flyktingar så visade det sig enbart vara omkring 400 stycken på ett år.
 
En annan kvinna kom på Röda Korsets uppmaning till sjukhus med sitt lilla sjuka barn som dog tre dagar senare och hade fått utredning och behandling för sent - barnet hade avvisats på vårdcentral. Modern arbetade med städning 18 tim/vecka och tvingades till prostitution för att få pengar till bostad och mat till sina tre flickor. Det är vanligt att kvinnor utsätts för våldtäkt för att göra dem fogliga så att de accepterar de dåliga löne- och arbetsförhållanden. I Stockholm är det vanligt att patienter debiteras mer än 20 000 SEK för en behandling på sjukhus och patienter därefter kommer till Caritas eller Röda Korset med räkningarna. I sin tur kontaktar dessa organisationer sjukvårdsinrättningarna för att få dem att frångå sina betalningskrav.
 
En EU-utredning har visat att Sverige och Österrike ger ”papperslösa” flyktingar de sämsta juridiska och sociala förhållanden när dessa länder jämförs med övriga. I Sverige har rädslan tilltagit för att få en tillströmning av flyktingar som på 80-talet, en period när rätt till asyl var lättare att få. Dagens ”papperslösa” har nu har så svåra förhållanden, bostäder som utgörs av kalla urusla rum med många personer boende i samma rum, utan möjlighet att komma ut och barnen saknar möjlighet att få ett normalt liv med skolgång och lek. Man tror att 10-15 000 personer lever dolda på det sättet i Sverige.
 
2 Sofia Olausson, barnläkare och volontärläkare på Rosengrenska stiftelsen - Röda Korset i Göteborg sedan 9 år
 
Sofia berättade att det är flyktingar med skador, infektioner, posttraumatisk stresssyndrom, skader efter tortyr och svår ångest men i övrigt vanliga besvär som man ser på en vårdcentral som söker på mottagningen, cirka 40 personer/vecka. Situationen för barnen är särskilt svår då de inte kommer ut, uppvisar betydande rädsla, inte kan leka, inte kommer till skolan (fast de har rätt att gå i skolan om rektor accepterar att ta dem in utan att få betalt för just dessa barn, som inte finns registrerade). I västra Götaland har man beslutat att dessa barn har rätt till skolgång. Samspelet med övriga barn är försvårat i skolan, då barnen är fattiga och inte kan riskera att polisen får veta, att det bor en dold familj. Svält och extrem fattigdom är vanlig.
 
Journal måste upprättas med namn temporärt personnummer, eventuellt adress, kontant- mobil nummer, så att man kan kontakta för provsvar. Recept skrivas utan förmån, och det kan vara nödvändigt att få Röda Korset eller Caritas att hjälpa till med betalning av nödvändig medicin som för insulin till diabetiker. Sjukvården måste utvisa civil olydnad, läkaren måste följa de etiska regler som gäller för professionen: att alltid ta hand om den person som har behov av vård.
 
Akut eller kronisk sjukdom – dessa begrepp kan inte användas till dessa personer, för det kroniska blir akut, om inte det ges behandling. Ett bra exempel var en man med underbensprotes, som skadats så att en skarp del av protesen skar in i huden vid knäet, vilket resulterade i en svår infektion kring patientens knä och motiverade inläggning på sjukhus med amputation ovanför knäet och ny protes! Resultatet blev att en person, som kunde arbeta som byggnadsarbetare nu inte längre kunde utföra ett sådant arbete utan behövde introduceras i mindre fysiska krävande. Detta hade inte behövts, om han hade haft omedelbar tillgång till vanlig, både kronisk och akut, sjukvård.
 
3 Anne Sjögren, sjuksköterska, Rosengrenska Stiftelsen – Röda Korset
 
Anne Sjögren har arbetat med flyktingar sedan 1998, då hon såg, att det behövdes en mottagning. Så småningom beslutade Röda Korset sig att börja arbeta med dessa frågor och de två enheter började samarbete, och Anne blev anställdnpå samma ställe där hon tidigare enbart arbetat som volontär. Alla övriga på mottagningen arbetar frivilligt.
2006 beslutades, att Sahlgrenska inte får avvisa personer oberoende av betalningsförmåga.
2007 skapades samarbete med PIKUM, en international plattform.
2009 gjordes inventering, som visade, att endast 4-6 % av dem som kommer in i landet gör det för att få bättre vård än i hemlandet
 
2006 gjorde FN en översyn och det beslutades att rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.
 
2006-2010fanns i Sverige Statens delegation förmänskliga rättigheter:vård på likavillkor. Mänskliga rättigheter omfattar också papperslösa, vilket medborgerliga rättigheter inte gör. De mest utsatta skall skyddas. Vården skall vara möjlig att få det vill säga den skall ha Availability. Vården skall vara skyddad Acceptable, och vården skall var möjlig att nå Accesibility och av god kvalitet Quality vilket förkortas AAAQ.
 
4 Stein Nordahl, läkare, styrelsesmedlem. Hur fungerar vård av dolda flyktingar i Norge?
 
Befolkning: 4,7 miljoner varav 415 000 invandrare.
2007 sökte 6 500 asyl och 1 200 gavs uppehållstillstånd, flest kom från Somalia, därefter Irak och Afghanistan. Man räknar med 5-18 000 papperslösa flyktingar i Norge 2011. Tiden för transitboende är tre veckor, men det tar det upp till flera år att få besked om asyl.
Precis som i Sverige har flyktingar endast rätt till akut vård.
 
5 Fader Håkan Jerrhage, föreningens andlige rådgivare, avslutade och sammanfattade temat utifrån bibliska exempel.
--
Att läsa mer:
Tidskriften Läkemedelsvärlden 2 mars 2011 ger en utmärkt redovisning av dessa förhållanden som de ter sig i Sverige med artikeln Illegala patienter, även på ledarplats kommenteras dessa förhållanden. Särskilt situationen med läkemedelsförsörjning till denna grupp av utsatta har stora brister
 
Bengt Säfsten
Anne-Marie Boeck Gravgaard
 


Nyhetsbrev nr 4, 2010

- Friday, November 26, 2010

Käre kollega!

 
Välkommen till nyhetsbrevet som skall komma regelbundet för att berätta om vad Nordisk Förening för Katolska Läkare arbetar med.
 
Vad är föreningens syfte?
 
Föreningen som bildades 12 mars 2005 har följande målsättning:
 
 • att främja studium och fördjupning i vår gemensamma katolske värdegrund
 • att främja att sjukvård bedrivs i enlighet med den katolska kyrkans lära
 • att stödja de katolska läkarna i deras yrkesutövande
 • att stödja fortbildning i medicinsk etik
 • att stödja en livets kultur, välkomna och värna om allt liv, särskilt när det är svagt och sårbart genom medlemsmöten och konferenser
 
Varför skall DU vara med i föreningen och komma till våra möten?
 
a) Möjlighet att gå i dialog med katolska läkare med andra specialiteter
b) Forum för expertkunnande i medicinsk etik
c) Direkt förbindelse till Europeiska sammanslutningen av katolska läkarföreningar, FEAMC och världsförbundet, FIAMC, där NFKL är den officiella föreningen för Norden.
e) Tillfälle till resa till katolska vallfärdsorter med NFKL.
 
Det senaste mötet
 
Mötet 19-21 november 2010 ägde rum på Johannesgården vid Göteborg, där vi var inkvarterade och var mottagna på gästvänligt sätt av diakon Daniel och den rara kocken med en god måltid efter resan.
 
Fredag kväll föreläste Bengt Säfsten föredömligt klart om ”Vätska och nutrition till patienter i vegetativt tillstånd och i livets slutskede, och komplikationer”; dessa illustrerades med fallbeskrivningar och en livlig diskussion ägde rum.
 
Mötets tema under lördagseftermiddagen var samtalet läkare - patient med läkaretiska, teologiska och medicinska aspekter, där docent i medicinsk etik Axel Carlberg förläste med utgång i sin bok ”Patientens bästa, en kritisk introduktiontill läkaretiken”, Håkan Jerrhage bidrog med teologiska reflektioner över ”att se Kristus och vara Kristus” ut ifrån sina erfarenheter som fängelsepräst. Slutligen gav psykiater Madeleine Zöller en ingående skildring av hur hon har arbetat på mottagningen för unga svårt sjuka på Sahlgrenska sjukhuset, där 60-70% av patienterna har förbättrats så bra, att de har kunnat återgå i ett konstruktivt socialt sammanhang . Madeleine har strävat efter att möta patienten på rätt nivå med en klar diagnos, där anamnesen aktualiseras, och läkaren behöver vara helt närvarande i mötet. Hon har haft en flexibel tidbok med riklig tid för omgående behövliga besök och har sett det som en gåva, att patienten vill visa läkaren tillit i en strävan att se Kristus i patienten.
.
Mentorskap: PO Elfstrand beskrev arbetet med Rosemary, medicinstuderande på 5. år, som han har en mentor – adept relation till angående läkaretiska frågor och Rosemary beskrev hur de träffades regelbundet för att samtal om att ge svåra diagnosbesked och samtal vid livets slut.
Eftermiddagen avslutades med mässa.
 
Enkätsvaren diskuterades på kvällen:
 Sommarens enkät till medlemmarna hade följande svar:
* kyrkoherdar, diakoner och kollegor informerade om NFKL
* Alla utom en hade deltagit i NFKL möte
* En önskar besöka katolsk medicinsk inrättning eller etablera kontakt i Norden eller i Europa. Flera lokala möten om katolsk identitet, där t.ex. samläsning av encyklikor föreslås. Diskussionsgrupp med andra kristna läkare. - Finska läkare önskar lokala möten - styrelsen resa till Finland o där avhålla möte med lokala katolska o övriga kristna läkare om etiska dilemman, eventuellt på engelska?
*Önskar höra inspirerande katolsk kollega som har förenat sitt katolska liv med sitt arbete. Finsk kollega önskar träffa en kardinal eller annan kyrklig företrädare för Vatikanens etiska organ.
* Önskar höra om ”samvetet” (tackling av situationer när samvetet säger något annat än kyrkans officiella linje eller vedertagna sekulärt medicinska principer)Ex. En orimlig satsning på en individ i västerländsk samhälle, när man med samma resurser skulle kunna rädda hundra andra i ett fattigt land, preventivmedel mm. - - Önskar höra om flyktningens situation - Finsk kollega finnar vårt program högklassigt, och föreslår, att man arrangerar lokala möten i Finland.
*Önskar intressante temadagar och t.ex. pilgrimsvandringar / reträtt.
 
styrelsemötet beslutades att kontakta de två finska läkare och erbjuda att arrangera ett möte med läkaretisk tema. Lokala möten kan ju arrangeras i Stockholm-Uppsala, i Göteborg, i Lund – Malmö - Köpenhamn, i Åbo och i Oslo i NFKLs regi, och formerna härför får övervägas.
 
Mötet avslutades med mässa i kyrkan.
 
Stort tack till Johannesgården för all omsorg och till Madeleine Zöller, som körde oss till flyg o tåg!              
 
Andlig Rådgivare: Håkan Jerrhage, fängelsepräst i Göteborg
Web master: Bengt Malmgren, psykiater, Stockholm.
 
Nästa möte:
18-20 mars 2011 på Johannesgården, Göteborg.
Tema: Prioritering i sjukvården 1995 till 2011 – Hur är utvecklingen angående de svagaste och de mest behövande. Flyktningars hälsa.
 
Håll utkik på hemsidan www.nfkl.org
 
Lund, 23 november 2010.
 
Hjärtliga hälsningar
 
Anne-Marie Boeck Gravgaard
ordförande

nyhetsbrevet som pdf

 


Kritik av årets Nobelpris i medicin från Påvliga livsakademin.

- Thursday, October 07, 2010

Ordföranden för Vatikanens Påvliga livsakademi kritiserar att årets Nobelpris i medicin tilldelas ivf-pionjären Robert Edwards, eftersom ivf-metoden har lett till att stora mängder mänskliga embryon förstörs.

– Jag tycker att valet av Robert Edwards är helt oacceptabelt, säger biskop Ignacio Carrasco de Paula, ordförande för Påvliga livsakademin. Han säger vidare att det utan Robert Edwards inte skulle finnas en marknad för försäljning av äggceller eller ett stort antal frysboxar i hela världen fyllda med embryon. I bästa fall överförs de till en livmoder, men mer troligtvis används de för forskning eller dör, övergivna och glömda, vilket är ett problem som den nya nobelpristagaren är ansvarig för, säger Ignacio Carrasco de Paula i ett personligt ställningstagande till den italienska nyhetsbyrån Ansa.

Läs mera...

 


Nyhetsbrev 3 2010: Om höstmötet på Johannesgården 19-21 nov 2010

- Tuesday, August 10, 2010

Alla katolska läkare inviteras till höstmöte 19-21 november på  Stiftsgården Johannesgården nära Göteborg.

Mötet kommer att ge möjlighet till att se flera aspekter av läkare-patient relationen från medicinsk, etisk och teologisk synvinkel, och vi får tillfälle att samtala om  kliniska situationer, där de etiska problemen är framhärskande.
 
Du får gärna ta med dig läkaretiska svåra kliniska situationer, som du har i din vardag, och du önskar att få belyst.
 
Programmet blir som följer:
 
Var god anmäl deltagande till både Johannesgården: e-post: daniel.pauchard@katolskakyrkan.se   och till NFKLs sekreterare: bengt_safsten@hotmail.com senast 1 vecka innan mötet, eller till ordförande på e-post: anne-marie.boeck@bredband.net.
 
Vi hoppas att få träffa dig till mötet.
 
Allt Gott!
 
Anne-Marie
Ordf för NFKL 2010.
 
A-M. Boeck Gravgaard: anne-marie.boeck@bredband.net

 
Möte med internat 19-21 november 2010 på Stiftsgården Johannesgården, Trollbärsvägen 16, 426 65 Västra Frölunda, tel 031-7096184. nära Göteborg .
 
 
Fredag:   
kl.l 17.30 Välkomst och registrering.
18-19 Kvällsmat
19-20. Samtal om ”Vätske och nutrition till patienter i vegetativt tillstånd och i livets slutskede och komplikationer”. Bengt Säfsten o Anne-Marie Gravgaard
                
Lördag : 
08-09Frukost
09-12. Styrelsesmöte.
 
Externt möte lördag eftermiddag. öppet för icke- medlemmar särskilt läkarstuderande och präster
 
Lördag 13-17:
Tema: 13-16 Samtalet läkare - patient. Läkaretiska, teologiska, medicinska och historiska aspekter
Betingelser för en bärande relation. Tillitsskapande. Värdet av relationen för helandet.
 
Medicinsk-etiska dilemma. Två fall. Samtal i hela gruppen
 
Axel Carlberg, teolog och docent i medicinsk etik, Lund, rådgivare till thoraxklin på Universitetet i Lund. Sjukhuspräst Håkan Jerrhage
Pasquale Almer, psykiater, Linköping Universitetssjukhus?  eller Madeleine Zöller, psykiater, psykolog, teolog ochdoktorand i teologi?  
 
16-17. Mentorskap för den unga läkaren. Ung läkare + PO Elfstrand
 
18.00 Kvällsmat.
19.00 Samvaro och samtal om medlemmarnas önskemål.
Söndag:
9-10:  Vilket tema skall vi ha till nästa möte? Redovisning av enkät.
10-11. Mässa
12.00 lunch
13.00 Avresa

 

 


Nyhetsbrev 2 2010: Rapport från FIAMC-kongress i Lourdes

- Wednesday, May 26, 2010

Sedan 1935 samlas katolska läkare från alla kontinenter vart fjärde år till möte. I år skedde denna världsomspännande kongress i Lourdes i Pyrenéerna, en av världens mer kända pilgrimsorter.

Arrangörerna för mötet (Féderation Internationale des Associations Médical FIAMC) har i sin tur rötter i 1800-talet, då franska läkare kände behov av att sluta sig samman som en reaktion på tidens anti-katolska stämningar.
 
Allt skedde nu under beskydd av Påvliga rådet för hälsopastoral, som detta år också firar sitt 25-årsjubileum. Lourdes är kanske mest känd för att jungfru Maria uppenbarade sig för Bernadette Soubiros där 1858 och att platsen förknippats med olika former av helande. Dit söker sig flera miljoner pilgrimer årligen för bikt, bön, bot och bad. På det sättet utgjorde världskongressen också en pilgrimsresa för delegaterna, som förutom själva kongressen deltog i många av de övriga aktiviteter som platsen erbjuder.
 
Från Nordisk förening för katolska läkare (NFKL) deltog två delegater; förutom undertecknad också Johan Birger Sorensen. Vår restid får dock anses som blygsam jämfört med restiden för kollegor från Australien och Nya Zeeland som tillbringat 30 timmar i luften för att komma till Lourdes.
 
Denna kongress var av olika skäl betydligt mindre än den som skedde i Barcelona för fyra år sedan. Ursprungligen var årets möte planerat att ske i Burkina Faso, vilket dock visat sig vara helt omöjligt att genomföra.
 
Huvudrubriken för kongressen var ’Vår tro som läkare’, Man samlades kring fyra teman, nämligen Gud som vår skapare, Kristus och helandet, Livets inneboende kraft respektive Kyrkan som Kristi kropp. Målet var att fördjupa dessa aspekter som också påverkar den katolske läkaren i vardagen oavsett omständigheterna i övrigt. Även om de tekniska omständigheterna ter sig helt olika på de olika kontinenterna finns idag också enorma utmaningar. För den enskilde läkaren är det inte alltid lätt att förena sin personliga tro, med lojalitet till Kyrkans olika uttalanden och samtidigt ständigt ta hänsyn till rådande sekulära lagstiftning och efterfrågan på olika åtgärder från patienterna. Det är också uppenbart att länder med mer begränsade resurser till tekniskt avancerad vård kan erbjuda en vård som är väl så avancerad i andra avseenden. Detta kan illustreras av att debatten om eutanasi tycks mest livlig i de länder som har den tekniskt mest avancerade vården, men att fenomenet inte är känt i utvecklingsländerna. Där kan man i stället ha fullt upp med att ta hand om offer för malaria, hiv/aids eller ren svält. De inslag som gjorde störst intryck var dock hur katolska gynekologer arbetar konstruktivt i utvecklingsländer med sikte på kvinnors hälsa och reproduktiva hälsa i genuin bemärkelse (Mater Care Internationalis, se www.matercare.org). Ett mycket respektabelt arbete som i stort är okänt utanför den katolska världen.
 
Men man slogs mest av att likheter i omständigheter kan uppträda på de mest oväntade ställen. Delegaterna från Australien och Canada redovisade omständigheter som i mångt påminde om vad som är aktuellt i svensk debatt, och reflektioner kring det egna samvetets roll tycktes ständigt närvarande.
 
Som delegat för NFKL hade jag förmånen att för första gången delta i de förhandlingar som driver FIAMC vidare. Diskussionerna var överlag intressanta. Det man slogs av var att mer förenar än skiljer mellan de länder som var representerade. Samt att det tycks finns ett oerhört sug efter kontakter i de forna sovjetiska staterna, till exempel Ukraina. Det är också typiskt att de föreningar där tillväxten av unga medlemmar är stor, är just i de länder som varit svältfödda på möjligheter till utbyten. I Ukraina har man till exempel speciella sektioner för sina unga kollegor. Nya medlemsorganisationer togs upp i FIAMC; som Oman, och Egypten, samt mer av formella skäl Canada (som tidigare hört till sin motsvarighet i USA) och Mexico. FIAMC håller på att försöka bilda en organisation i Kambodja. Vad som allmänt hämmar tillväxten är en mycket ansträngd ekonomi och möjligen att medlemmarnas ålder tycks förvånande hög, förutom i länderna som tidigare hört till östblocket. Som ordförande i den styrelse som leder FIAMC de kommande fyra åren fortsätter Jose Maria Simon med stöd av Vatikanen. 
 
Om fyra år planeras nästa världskongress, som förhoppningsvis kommer att ske i Bombay, Indien.
 
Bengt Säfsten

nyhetsbrevet som pdf

 


NFKL Nyhetsbrev nr 1, 2010

- Sunday, April 11, 2010

Käre kollega!

 Välkommen till första nyhetsbrevet som skall komma regelbundet för att berätta om vad Nordisk Förening för Katolska Läkare arbetar med.
 
 Vad är föreningens syfte?
 
Föreningen som bildades 12 mars 2005 har följande målsättning:
 • att främja studium och fördjupning i vår gemensamma katolske värdegrund
 • att främja att sjukvård bedrivs i enlighet med den katolska kyrkans lära
 • att stödja de katolska läkarna i deras yrkesutövande
 • att stödja fortbildning i medicinsk etik
 • att stödja en livets kultur, välkomna och värna om allt liv, särskilt när det är svagt och sårbart genom medlemsmöten och konferenser
Varför skall DU vara med i föreningen och komma till våra möten?
 
a) Möjlighet att gå i dialog med katolska läkare med andra specialiteter
b) Unikt till fälle att möta professor i medicinsk etik
c) Forum för expertkunnande i medicinsk etik
d) Direkt förbindelse till Europeiska sammanslutningen av katolska läkarföreningar, FEAMC och världssammanslutningen, FIAMC, som har kongresser i Lourdes maj 2010, där NFKL är den officiella föreningen för Norden.
e) Tillfälle till regelbunden resa till katolska valfärdsorter med NFKL.
 
 
Det senaste mötet
 
Mötet 19-21 mars 2010 ägde rum på Johannesgården vid Göteborg, där vi var inkvarterade och var mottagna på gästvänligt sätt av diakon Daniel och den rara kocken med en god måltid efter resan. 

Mötets tema under lördagseftermiddagen var Helande.

19 medlemmar deltog, och därtill 3 gäster från Göteborgs församling.
 
Pater Erwin Bischofberger (professor emeritus i medicinsk etik vid KI) beskrev läkarkonstens grekiska rötterna med Apollon, Gud för vetenskap, logiskt
tänkande, konst, musik, och för oraklet i Delfi. Apollon är en Gud som sänder sjukdom och död, och han är även Gud för helande. Aslepios, läkarkonstens Gud var son av Apollon, och uppfostrat av kentauren Chiron och även Hermes. Asklepios blev född genom att Apollon skar ut honom av den döda moderen Koronis’ mage. Apollon hade dödat Koronis med en pil, när han funnit henne med en annan man. Att gossen Asklepios föddes ur den döda moderns mage ger en antydan om relationen mellan liv o död.
   Hippokratisk medicin ses som en Apollinsk disciplin, logik, analys och klarhet spelar roll i asklepiansk helande, där musik o andra kreative uttryck har en roll. - Helhet och sammanhang, måttlighet i mat och dryck, ett välavvägd levnadssätt var grunden för hälsa och beskrivs i de Hippokratiska skrifter, som även innehåller riktlinjer för läkarens hållning gentemot sin patient.
   Hippokrates’ ed avläggas i Danmark och Norge, när unga läkare avslutat sina studier, där det understrykas, att läkaren skall hålla tyst om vad han vet, skall avhålla sig från att ge någon patient gift, lära ut sitt kunnande till sin egen lärares son etc.
   Det läggas vikt vid Integritas - samklang mellan synligt och osynligt. Läkarkonsten utvecklades vidare i judisk-kristen tradition i klostermedicinen under medeltiden, där kunskaperna om växtmedicin och kirurgi fördjupas. I nutiden finns det behov att understryka, att läkarna måste se hela människan, den kroppsliga och den andliga och att människan har samma värde som sjuk som hon hade som aktör. ”Att rota det man är i det man gör”, där varande är lika värdefullt som handlandet.

 
 Bengt Malmgren (psykiater från Stockholm och NFKLs webmaster) berättade om den karismatiska katolska rörelsens hållningar, hur förbön ses som del av kyrkans arbete, och hur det har skapats bönegrupper i hela Sverige och man upplever att helande äger rum. Den karismatiska rörelsen förbereder möten och böner inför Pingsten 2010.

Powerpoint presentation från föreläsningen
 

 

 

 

 


Årsmötesförhandlingar

 
Under årsmötesförhandlingarna som hölls på lördagen valdes till styrelse för 2010:
 
 • Ordförande Anne-Marie Boeck Gravgaard, Lund, palliativ medicinare på SAH, onkologisk avd Malmö
 • Viceordförande Stein Nordahl, ÖNH halsläkare, Haukeland sjukhus, Bergen
 • Kassör Glenn Haegerstam, Stockholm, författare och tidigare forskare vid Karolinska Institutet (fysiologi och farmakologi)
 • Sekreterare Tove Reiter, Birkeröd, Danmark, almentpraktiserende laege och pediater
 • Ledamot Madeleine Zöller, Göteborg, psykiater och teolog, forskarstuderande i teologi Glascow University
 • Suppleanter:
Gabriela Andersen, anestesiläkare på hospice Arresödal, Danmark
Pal Bordas, klinisk fysiolog, Luleå
Gisela Keller, allmänläkare, Katrineholm
Bengt Säfsten, gastroenterolog Ersta Sjukhus, Stockholm
 
 • Andlig Rådgivare: Jesuitpater Erwin Bischofberger, professor i medicinsk etisk vid Karolinska Institutet, Stockholm
 • Web master: Bengt Malmgren, psykiater, Stockholm.
 
 
Den 28 mars önskade Tove Reiter att avsluta sin uppgift som sekreterare åt NFKL, och en av suppleanterna skall anmodas om att gå in i hennes ställe.
 
 
Nästa möte
 
Nästa möte blir 1-3 Oktober 2010  på Katarinahjemmet i Oslo med övergripande tema:
Mötet läkare – patient, analys av hindrande och främjande faktorer.
 
- Vid många samtal under vårt mars-möte framgick det, att behov finns att granska våra arbetsförhållanden, effekten av okänsliga besparingar, och värdera, om vi kan komma fram till ett åtgärdsprogram, som kunde föras vidare.
- Mentorskap för unga medicinstuderande och för utländska läkare är aktuellt i relation till konsultationen, och innehållet i mentorskapet behöver analyseras.
 
Talare blir prof. Erwin Bischofberger SJ., och en eller flera läkare.
 
Glöm inte att regelbundet gå in på föreningens hemsida www.nfkl.org där Du kan se bilder, läsa referat och dokument.
 
 
Hjärtliga hälsningar
 
Anne-Marie Boeck Gravgaard
ordförande

Nyhetsbrevet som pdf

 


Ur Respekts nyhetsbrev nr 11, 2010

- Wednesday, March 31, 2010

 
 
En ny norsk studie visar att antalet trillingfödslar har ökat, även när man bortser från graviditeter efter ivf-behandling. Risken för att trillingar avlider under sin första levnadsvecka är, enligt forskarna, tio gånger högre än för barn som föds ensamma.  
 
Antalet fall av dödshjälp i Belgien är enligt expertuppskattningar långt över det som officiellt rapporteras. 
 
 
När Nederländerna 2007 införde det så kallade Groningenprotokollet, inrättades en översynskommitté för att granska fall av dödshjälp på nyfödda. Det förväntades att 15-20 fall skulle rapporteras varje år, men hittills har bara ett fall rapporterats.
 
 
FN:s kommission för kvinnors ställning, CSW, har nyligen på ett årsmöte efter långa förhandlingar enats om en resolution om mödradödlighet där begreppet "reproduktiva rättigheter" inte inkluderar abort.    
 
 
 
 
 
Andra intressanta artiklar och program
Sjöberg och Isacsson går vilse i vårt inlägg
Läs debattartikeln om dödshjälp i Läkartidningen >>
Bevisbördan faller på förespråkarna
Läs debattartikeln om dödshjälp i Läkartidningen >>
»Sluttande planet« och konsekvenserna av införande av dödshjälp
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>
Avbrytande av behandling – vad säger lagen?
Läs artikeln i Läkartidningen >>
Allmänna råd kommer till årsskiftet
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>
Vård på laga villkor
Läs artikeln i Läkartidningen >>
Hon värnar människovärdet
Läs artikeln i Världen idag >>
Är Helénas liv mindre värdigt?
Läs kolumnen i Aftonbladet >>
Sluttande plan mot ättestupan
Läs krönikan i Kristianstadsbladet >>
Aktiv dödshjälp oförenlig med läkaretiken
Läs debattartikeln i Upsalas Nya Tidning >>
Partiledarna oeniga i dödshjälpsdebatten
Läs artikeln i Världen idag >>
Bygg ut hospicevården
Läs ledaren i Dagen >>
Långsam hantering av dödshjälpsfråga
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>
Dödshjälp ingen utväg
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>
Systematisk planering gav bättre vård i livets slutskede
Läs artikeln i Dagens Medicin >>
 

 


Från årsmötet på S:t Johannesgården i Göteborg 19-21 mars

- Monday, March 29, 2010

 


Påven träffade de nordiska biskoparna.

- Saturday, March 27, 2010

25 mars var de nordiska biskoparna på Ad-limita besök i Vatikanen. I påvens tal till biskoparna nämnde han bl.a. familjefrågor och abort, Familjekonferensen i Jönköping, ekumeniken och de nya rörelserna i kyrkan.

Påven sade bl.a:

"Tyvärr har de senaste åren sett en försvagning av åtagandet i äktenskapsinstitutionen och den kristna förståelsen av människans sexualitet som så länge utgjort grunden för personliga och sociala relationer i det europeiska samhället. Barn har rätt att befruktas och bäras i livmodern, födas in i världen och uppfostras inom äktenskapet: det är genom det trygga och erkända förhållandet till sina egna föräldrar som de kan upptäcka sin identitet och uppnå en riktig mänsklig utveckling (jfr donum Vitae den 22 februari 1987).

I samhällen med en ädel tradition att försvara sina medborgares rättigheter, skulle man förvänta sig att detta grundläggande barns rätt prioriteras främst, framför de vuxnas ansedda rätt att tvinga dem till alternativa familjemodeller och framför allt rätt att prioriteras före den ansedda rätten till abort . Eftersom familjen är ”fredens första och oumbärliga lärare” (Budskap till Världsdagen för Fred 2008), är familjen den mest pålitliga främjare för social sammanhållning och den bästa skolan för fördelarna med ett gott medborgarskap. Det ligger i allas intresse, och särskilt i regeringens, att försvara och främja ett stabilt familjeliv."

Läs hela talet här.

 


Ur respekts nyhetsbrev nr 10, 2010

- Thursday, March 25, 2010

   
 
   
 
 
 
 
  23 mars

Navelsträngsblod får endast sparas av behörig personal, varnar brittisk myndighet 

Den brittiska myndigheten för organ och vävnadsdonation, The Human Tissue Authority (HTA), varnar för farorna med att stamceller från navelsträngsblod samlas av okvalificerad personal. 

23 mars

Pojke får ny luftstrupe med egna stamceller     

En tioårig brittisk pojke har blivit det första barnet som fått en ny luftstrupe, skapad av hans egna stamceller. Luftstrupen med de nya stamcellerna växer nu till inne i hans hals.  

23 mars 

Mammans sinnesstämning påverkar ofödda barns utveckling

Ofödda barn reagerar på mammans sinnesstämning, visar forskare i ny studie. De blir stilla och tysta vid sorg och livliga när mamman är lycklig.

23 mars

Biskopskonferensen i Schweiz vill förbjuda dödshjälpsorganisationer 

Den schweiziska biskopskonferensen SBK:s bioetikkommission kräver förbud mot assisterat självmord och dödshjälpsorganisationer.

23 mars

USA får nytt sjukförsäkringssystem 

USA:s representanthus har röstat ja till president Barack Obamas förslag till sjukförsäkring. Abortfrågan kommer därmed att regleras i ett presidentdirektiv, men dess giltighet inför lagen är tveksam. 

 read more ...