en-USsv-SEda-DKnb-NO
You are here:   About NFKL
  |  Login

Om Nordisk förening för katolska läkare

   Minimize

Föreningen bildad 12 mars 2005  

Föreningen skall stödja katolska läkare och läkarstuderande att i en sekulariserad omvärld försvara människans integritet och livets okränkbarhet från konceptionen till livets naturliga slut i enlighet med dokumentet The Charter for Health Care Workers eller vad som kan komma i dettas ställe. Föreningen skall kunna ge råd till den Nordiska biskopskonferensen och de enskilda katolska biskoparna i Norden i medicinska och medicinsk-etiska frågor.

Målsättning:
- att främja studium av och fördjupning i vår gemensamma katolska värdegrund
- att främja att sjukvård bedrivs i enlighet med katolska kyrkans lära och att stödja de katolska läkarna i deras yrkesutövande
- att stödja fortbildning i medicinsk etik, samt
- att stödja en livets kultur, välkomna och värna om allt liv, särskilt när det är svagt och sårbart.


Föreningen är öppen för:

läkare och läkarstuderande i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Föreningens språk är svenska, norska, danska och engelska.
- -

År 2001-2005 skapades i Sverige på initiativ av den katolske biskopen Anders Arborelius ett informellt Pro vita -nätverk av katolska läkare, vilket 2005 utgjorde grunden till en ideell förening Nordisk förening för katolska läkare (NFKL). Andra katolska läkarföreningar har tidigare funnits i Norden, bland annat danska Steno-gildet 1930-2004 som dock i huvudsak fokuserade på den salige Niels Stensen och som varken varit knuten till Vatikanen eller till andra internationella organisationer. 
 
Bakgrund
I Sverige finns ca 40 000 läkare. Föreningen kristna läkare och medicinstuderande (KLM) har 700 medlemmar och vid bildandet 2005 hade NFKL 70-80 läkare anslutna.Vid den inventering som gjordes inför föreningsbildandet stod det klart att en bred samverkan med kollegor i de övriga Nordiska länderna skulle komma att krävas. Inte minst de geografiska avstånden är betydande. Samverkan sker därför mellan föreningen och Nordiska katolska kollegor, Nordiska biskopskonferensen, med Respekt samt med Påvliga hälsopastorala rådet och föreningen Kristna Läkare och medicinstuderande. 
 
Majoriteten av medlemmarna är heltidsarbetande läkare, somliga är privatpraktiserande. Det kan t ex vara svårt att som katolsk läkare arbeta som gynekolog i offentlig sjukvård. Två katolska präster är adjungerade till NFKL, varav den ena är andlig rådgivare.
 
Medlemmar finns i dag i Norge, Danmark, Finland och Sverige. Kontakter finns även med Island.
  
Form
Ideell och självständig förening, ansluten som fullvärdigt medlem till Féderation Européenne des Associations Médicales Catholiques (FEAMC), som är del av den internationella och globala organisationen FIAMC (som enligt kanonisk lag har status av ’public organisation’ med kontor i Vatikanen).
 
Styrande dokument
Egna stadgar
FIAMC stadgar
Charter for Catholic Health Care Workers
Prayer of the Catholic Doctor (formulerad av Johannes Paulus II)
 
Externa framträdanden mm
Påvliga hälsopastorala rådet
Påvliga livsakademin
Respekt Sverige
Artiklar i Signum
FEAMC och FIAMC
Volontärläkare till Malteserhjälpen
Hemsida
Artiklar i massmedia som Läkartidningen, Ugeskrift for Läger, Katolskt Magasin, Norsk Katolsk magasin, Katolsk Orientering, Fides, Signum
Påtryckande initiativ i Europarådet angående eutanasi, samvetsfrihet
Remissvar vid utredningsarbete
Kunskapsöversikter
Utbyte med den italienska katolska läkarföreningen
Mentorskap för till Norden nyanlända katolska läkare
 
Anställda
Inga
 
Ekonomi, finansiering
Medlemsavgifter, gåvor